Antonio Sgarbi 意大利大师大提琴
罗马,1895年,已出售

Antonio Sgarbi 意大利大师大提琴

专业意见书: D. Machold

标志: Antonio Sgarbi da Finale-Emilia fece in Roma anno 1895

 

状态: 已出售

对乐器感兴趣?请给我们写信!
观看乐器或者知道更多消息请拨打以下电话号码:+36 30 415 7271 或者填写表格,我们将在48小时内跟您联系。


    分類: 貨號: C9